Global searching is not enabled.
Skip to main content

4 Courses

Эрүүл мэндийн сайдын тушаалууд
Эмнэлгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд баримтлах зарим эрх зүйн баримт бичгүүд
Preview Course

Эмнэлгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд баримтлах зарим эрх зүйн баримт бичгүүд

Эрүүл мэндийн сайдын тушаалууд

Эмнэлзүйн зааврууд
Эмнэлгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд баримтлах зарим эрх зүйн баримт бичгүүд
Preview Course

Эмнэлгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд баримтлах зарим эрх зүйн баримт бичгүүд

Эмнэлзүйн зааврууд

Хууль, эрх зүйн баримт бичгүүд
Эмнэлгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд баримтлах зарим эрх зүйн баримт бичгүүд
Preview Course

Эмнэлгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд баримтлах зарим эрх зүйн баримт бичгүүд

Хууль, эрх зүйн баримт бичгүүд

Үндэсний хөтөлбөрүүд
Эмнэлгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд баримтлах зарим эрх зүйн баримт бичгүүд
Preview Course

Эмнэлгийн байгууллагуудын үйл ажиллагаанд баримтлах зарим эрх зүйн баримт бичгүүд

Үндэсний хөтөлбөрүүд