Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

5 Хичээлүүд

Сувилахуй бакалавр /Эмнэлзүйн тохиолдол 2022/
Төгсөлтийн ур чадварыг үнэлэх шалгалтын жишиг тохиолдол
Хичээл үзэх

Төгсөлтийн ур чадварыг үнэлэх шалгалтын жишиг тохиолдол

Сувилахуй бакалавр /Эмнэлзүйн тохиолдол 2022/

Хөдөлмөр засалч /Эмнэлзүйн тохиолдол 2022/
Төгсөлтийн ур чадварыг үнэлэх шалгалтын жишиг тохиолдол
Хичээл үзэх

Төгсөлтийн ур чадварыг үнэлэх шалгалтын жишиг тохиолдол

Хөдөлмөр засалч /Эмнэлзүйн тохиолдол 2022/

Хөдөлгөөн засалч /Эмнэлзүйн тохиолдол 2022/
Төгсөлтийн ур чадварыг үнэлэх шалгалтын жишиг тохиолдол
Хичээл үзэх

Төгсөлтийн ур чадварыг үнэлэх шалгалтын жишиг тохиолдол

Хөдөлгөөн засалч /Эмнэлзүйн тохиолдол 2022/

Эх барихуй /Эмнэлзүйн тохиолдол 2022/
Төгсөлтийн ур чадварыг үнэлэх шалгалтын жишиг тохиолдол
Хичээл үзэх

Төгсөлтийн ур чадварыг үнэлэх шалгалтын жишиг тохиолдол

Эх барихуй /Эмнэлзүйн тохиолдол 2022/

Сувилагч диплом /Эмнэлзүйн тохиолдол 2022/
Төгсөлтийн ур чадварыг үнэлэх шалгалтын жишиг тохиолдол
Хичээл үзэх

Төгсөлтийн ур чадварыг үнэлэх шалгалтын жишиг тохиолдол

Сувилагч диплом /Эмнэлзүйн тохиолдол 2022/