Global searching is not enabled.
Үндсэн гарчигт очих

2 Хичээлүүд

Мэргэжилтний ёс зүй, хэм хэмжээ - 2 кредит
Кредит олгох сургалт
Хичээл үзэх
Мэргэжилтний ёс зүй, харилцаа - 1 кредит
Кредит олгох сургалт
Хичээл үзэх